Informace o zpracování osobních údajů při využívání webové stránky CamperLIFE.cz

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek CamperLIFE.cz. Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. diskusní příspěvky u článků) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé. Jako uživatel však máte možnost naši společnost na závadný obsah takových příspěvků upozornit.

Správcem osobních údajů pro webové stránky CamperLIFE.cz je Jan Bordovský, IČ 74761226 se sídlem Okružní 1778/48, 748 01 Hlučín. Kontaktním údajem na správce je e-mailová adresa info@camperlife.cz, příp. poštovní adresa sídla uvedená výše.

Webové stránky CamperLIFE.cz postupují při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Uvedeným předpisům věnujte ve vlastním zájmu odpovídající pozornost.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše stránky nezpracovávají osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem povoleným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušné podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence takovýchto uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek (např. nástrojem Google Analytics)
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • organizování čtenářských soutěží, doručování výher a informování o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu a funkčnosti našich stránek
 • plnění povinností podle předpisů o účetnictví a daňových předpisů
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Za účelem behaviorální reklamy však využíváme pouze jednoduché segmenty, nikoliv detailní profily uživatelů.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek)

pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali),

 • oprávněné zájmy

které jsou dány zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu)

 • a třetích osob

které jsou dány zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích a

 • plnění zákonných požadavků

zejména se jedná o předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.).

Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem) či ohledně některých údajů, které nám poskytujete dobrovolně, může být založeno také na Vašem souhlasu. Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech, případně také v nastavení jednotlivé služby. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • přezdívku
 • použité heslo (chráněné formou hash)
 • příspěvky zadané do našich služeb (texty komentářů a údaje o tom, k čemu se takové komentáře váží, texty Vašich vzkazů apod.), případně Vám zaslané reakce na příspěvek
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb
 • Vaši profilovou fotografii, pokud ji zadáte
 • ostatní údaje zadané do těchto služeb
 • z jakých zařízení se do naší služby hlásíte a kdy, a to pro statistické účely, další rozvoj služby a pro kontrolu dodržování smluvních podmínek.

O běžných návštěvnících našich stránek zpracováváme údaje získané prostřednictvím síťových identifikátorů, zejména cookies.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Osobní údaje předávané nám uživatelem s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše společnost však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále 12 měsíců po jejím zrušení. Pokud jste však v rámci služby uveřejnili komentář u článku, o zrušení komentářů je nutno zvlášť požádat. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky, doklady týkající se placených služeb pak obvykle 10 let) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu a u placených služeb texty smluv, doklady o našem plnění a provedených platbách.

Pokud vyslovíte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, můžeme si Vaši e-mailovou adresu uložit na tzv. black-listu za účelem zabránění zasílání dalších sdělení po časově neomezenou dobu.

Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat (viz výše).

Vždy si prosím podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy nám to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek apod.),
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám, a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.

V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Může se jednat o naše vlastní cookies, cookies osob, jež nám poskytují služby (jako služba Google Analytics, kterou využíváme k měření návštěvnosti našich stránek a dalších analytických produktů. Další cookies mohou na naše stránky umístit zadavatelé reklamy.

Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (ovšem až na údaje týkající se prováděných plateb obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání Vašich přímých identifikačních údajů).

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor)
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarektingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na naši stránku).

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

Webové stránky CamperLIFE.cz také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, WhatsApp či e-mailem. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách. Toto zpracování se řídí podmínkami jednotlivých společností.

CamperLIFE.cz nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás, prosím, a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Automatizované rozhodování

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení. V jakékoli situaci, která by pro Vás znamenala komplikaci při využívání našich stránek, se můžete obrátit na naši společnost se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na individuálním posouzení.

Přihlašování do služeb prostřednictvím údajů třetích stran

V rámci profilů naší společnosti na sociálních sítích o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook a jiných, prosíme, konzultujte podmínky těchto služeb.

Obchodní sdělení

Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb naší společnosti. Pokud vyslovíte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, můžeme si Vaši e-mailovou adresu uložit na tzv. black-listu za účelem zabránění zasílání dalších sdělení po časově neomezenou dobu.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

CamperLIFE.cz dne 1. 1. 2021